Algemene voorwaarden

INSCHRIJVING

 • Voor aanvang van de eerste les dient de deelnemer een intake- en inschrijfformulier in te vullen. Op dit formulier wordt gevraagd naar contactgegevens en persoonlijke gegevens die mogelijk van invloed kunnen zijn op de yogabeoefening van de deelnemer.
 • Yoga Boss gebruikt de aangeleverde contactgegevens alleen ten behoeve van de deelnemers van de lessen die worden aangeboden door Yoga Boss. Zie verder ons privacy statement.
 • De persoonlijke abonnementen/lessenkaarten zijn persoonlijk, op naam en kunnen niet door iemand anders gebruikt worden.
 • De bedrijfsabonnementen/-lessenkaarten zijn niet persoonlijk en kunnen door verschillende mensen gebruikt worden.

KOSTEN

 • Yoga Boss rekent geen inschrijfkosten.
 • De abonnementhouder ontvangt maandelijks een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
 • De houder van een lessenkaart ontvangt een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
 • De tarieven voor een bedrijfsabonnement/-lessenkaart zijn exclusief BTW. De tarieven voor een persoonlijk abonnement/persoonlijke strippenkaart zijn inclusief BTW.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, volgt een verzoek het verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen. Toegang tot de lessen wordt geweigerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien, na deze periode van twee weken, houder van een abonnement of lessenkaart in gebreke is gebleven, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven voor rekening van de abonnement-/lessenkaart houder.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Yoga Boss behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de abonnementhouders hiervan in kennis gesteld. Deze heeft dan één maand de tijd om de overeenkomst op te zeggen. Indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voorvloeiend uit de wet geldt dit recht niet.

 OPENINGSTIJDEN

 • Yoga Boss behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

AFMELDEN VOOR LESSEN

 • Indien een lid zich uiterlijk 10 uur voor een les afmeldt, behoudt hij/zij het recht op de les. Deze les kan, in overleg met Yoga Boss, worden ingehaald op een ander tijdstip.

WIJZE VAN BEËINDIGING EN TERMIJN

 • De overeenkomst dient te worden beëindigd door schriftelijke opzegging, per post of per email. Tegen het einde van het eerste lidmaatschapstermijn van een half jaar kan het lid met een persoonlijk abonnement opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van een maand. Indien niet wordt opgezegd, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, met dien verstande dat na de eerste verlenging een opzegtermijn geldt van een maand.
 • Een bedrijfsabonnement wordt stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd, tenzij het abonnement met inachtneming van de opzegtermijn van een maand is opgezegd.

HERROEPINGSRECHT

 • Nadat een overeenkomst is aangegaan beschikt de houder van een persoonlijk abonnement over een herroepingstermijn van 14 dagen.  Om van dit recht gebruik te maken dient het lid schriftelijk per post of per mail op te zeggen.

EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan de lessen van Yoga Boss is geheel op eigen risico van de deelnemer. De lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
 • Yoga Boss, het bestuur en docenten van Yoga Boss kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 • Yoga Boss, het bestuur en docenten van Yoga Boss zijn niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van bezittingen van de deelnemer.
 • Blessures, zwangerschap of andere lichamelijke/geestelijke klachten die van invloed kunnen zijn op de yogabeoefening, dienen voor aanvang van de eerste les die de deelnemer bij Yoga Boss gaat volgen, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Yoga Boss.
 • Bij verandering in lichamelijke/geestelijke gesteldheid die mogelijk van invloed kan zijn op de yogabeoefening en bij twijfel hierover, dient de deelnemer hierover de docent op de hoogte te brengen.
 • Deelname is alleen mogelijk wanneer de gezondheid van de deelnemer geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met de huisarts.

ANNULERING VAN LESSEN

 • Het gepland niet doorgaan van een les wordt ruim voor aanvang kenbaar gemaakt via e-mail, Whatsapp of sms. Deze les mag door de deelnemer op een ander moment worden ingehaald.
 • Indien door onverwachte omstandigheden een les niet door kan gaan, licht Yoga Boss de deelnemers in via e-mail, Whatsapp, sms en/of telefonisch. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste telefoonnummer en/of e-mailadres of verandering hiervan.
 • Een eventuele vakantiesluiting wordt ruim van te voren mondeling aangegeven en schriftelijk via de Facebookpagina van Yoga Boss en de website www.yogaboss.biz.
 • Yoga Boss heeft het recht zonder opgave van redenen de leslocatie te wijzigen.
 • Yoga Boss heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren. Deze les mag de deelnemer op een ander moment inhalen.

GEMISTE LESSEN

 • De deelnemer dient zich voor een les in te schrijven via Whatsapp of sms naar het algemene telefoonnummer van Yoga Boss (+31 6 14131039). Het aantal deelnemers per les is beperkt, zodat er persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer is.
 • Uitschrijven voor een les kan tot maximaal twee uur voor aanvang van de les, door naar het algemene telefoonnummer van Yoga Boss een bericht te sturen via Whatsapp of sms. Latere uitschrijvingen tellen als een gevolgde les.
 • Gemiste lessen waarvoor tijdig is uitgeschreven, kunnen binnen de geldigheid van het abonnement op een ander moment worden ingehaald.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen waarvoor de deelnemer niet tot maximaal 10 uur voor aanvang van de lessen heeft uitgeschreven.
 • Bij langdurige ziekte of andere persoonlijke omstandigheden kan de deelnemer contact opnemen met Yoga Boss, zodat een regeling kan worden getroffen.

KLACHTEN

 • Voor klachten met betrekking tot de diensten van Yoga Boss kan de deelnemer een klachtenmail sturen naar welkom@yogaboss.biz met een duidelijke omschrijving van de klacht.

PERSOONSGEGEVENS

 • Yoga Boss zal de door u verstrekte gegevens zorgvuldig. Zie hiervoor onze Privacy Statement.  Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het personaliseren van de training op verzoek van en in overleg met de deelnemer. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt in communicatie naar de deelnemers van de lessen van Yoga Boss.

SLOTBEPALINGEN

 • Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Yoga Boss heeft het recht om zonder overleg de algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Na bekendmaking van een wijziging in de algemene voorwaarde heeft de deelnemer het recht tot één maand na bekendmaking van de wijziging, op restitutie van het reeds betaalde lesgeld van nog niet door de deelnemer afgenomen lessen.
 • Deelname aan één van de lessen betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

.